Przymiotniki odrzeczownikowe i odczasownikowe

Hej, haj, heloł!
Ucząc się słownictwa, możemy uczyć się systemem, który nam odpowiada: łącząc słowa w danej tematyce, tworząc przeciwieństwa, mapę skojarzeń, robiąc fiszki, od najłatwiejszych do najtrudniejszych lub odwrotnie, od bidy można i alfabetycznie (dla mnie zmora!), zapisując swoim pismem - jak komu łatwiej. Jest też kolejna przydatna opcja: można się uczyć rodzin wyrazów. Jak już ktoś nauczy się, jak jest odwaga, to od razu można zapamiętać jak jest odważny 😊 Ucząc się, jak jest "jeść", możemy nauczyć się, jak jest "coś jadalnego" albo i "niejadalnego".
Takie słówka, które powstają w oparciu o inne, jest nam dużo łatwiej zapamiętać. I nauka od razu robi się i łatwiejsza i efektywniejsza 😊❣️

Dzisiaj przedstawić chciałam przymiotniki, które zostały utworzone od rzeczowników lub czasowników. Zapraszam! ❤️

Przyrostek -ig (przymiotniki tylko od rzeczowników):
 • der Mut -> mutig   (odwaga -> odważny)
 • die Kraft -> kräftig (siła -> silny)
 • die Ruhe -> ruhig (cisza, spokój -> spokojny)
 • die Wolke -> wolkig (chmura -> pochmurny)
 • der Wind -> windig (wiatr -> wietrzny)
 • die Sonne -> sonnig (słońce -> słoneczny)
 • die Geduld -> geduldig (cierpliwość -> cierpliwy)
 • die Schuld -> schuldig (wina -> winny)
 • der Glaube -> gläubig (wiara -> wierzący)
 • die Farbe -> farbig (kolor -> barwny)
 • der Staub -> staubig (kurz -> zakurzony)
 • die Seide -> seidig (jedwab -> jedwabisty)
 • der Witz -> witzig (dowcip -> dowcipny)
 • der Schmutz -> schmutzig (brud -> brudny)
 • das Gift -> giftig (trucizna -> trujący)Przyrostek -isch (przymiotniki tylko od rzeczowników):
 • Polen -> polnisch (Polska -> polski)
 • Spanien -> spanisch (Hiszpania -> hiszpański)
 • England -> englisch (Anglia -> angielski)
 • die Logik -> logisch (logika -> logiczny)
 • die Kunst -> künstlerisch (sztuka-> artystyczny)
 • die Biologie -> biologisch (biologia -> biologiczny)
 • die Chirurgie -> chirurgisch (chirurgia -> chirurgiczny)
 • das Symbol -> symbolisch (symbol -> symboliczny)
 • die Bibel -> biblisch (biblia -> biblijny)
 • die Schule -> schulisch (szkoła -> szkolny)
 • der Himmel -> himmlisch (niebo -> niebiański)
 • die Seele -> seelisch (dusza -> duchowy)
 • der Neid -> neidisch (zazdrość -> zazdrosny)
 • das Kind -> kindisch (dziecko -> dziecinny)


Przyrostek -lich:
 • das Glück -> glücklich (szczęście -> szczęśliwy)
 • das Herz -> herzlich (serce -> serdeczny)
 • der Osten -> östlich (wschód -> wschodni)
 • der West -> westlich (zachód -> zachodni)
 • der Tag -> täglich (dzień -> codzienny)
 • der Sonntag -> sonntäglich (niedziela -> niedzielny)
 • die Woche -> wöchentlich (tydzień -> tygodniowy)
 • der Monat -> monatlich (miesiąc -> miesięczny)
 • das Jahr -> jährlich (rok -> roczny)
 • das Fest -> festlich (święto -> odświętny)
 • der Sport -> sportlich (sport -> wysportowany)
 • der Feind -> feindlich (wróg -> wrogi)

 • vertauen -> vertraulich (ufać -> poufny)
 • vergessen -> vergesslich (zapominać -> zapominalski)
 • verstehen -> verständlich (zrozumieć -> zrozumiały)
 • erhalten -> erhältlich (dostać -> do dostania, dostępny)
 • empfinden -> empfindlich -> (czuć -> czuły)
 • ertragen -> erträglich (znosić -> znośny)Przyrostek -bar (częściej do czasowników, rzadziej do rzeczowników; dodany do czasowników ma znaczenie "dający się"):
 • das Wunder -> wunderbar (cud -> cudowny)
 • die Ehre -> ehrbar (cześć, honor -> czcigodny, zacny)
 • die Furcht -> furchtbar (strach -> straszny, strachliwy)
 • die Frucht -> fruchtbar (owoc -> owocny, urodzajny)
 • essen -> essbar (jeść -> jadalny)
 • beschreiben -> beschreibbar (opisać -> dający się opisać)
 • hören -> hörbar (słyszeć -> słyszalny)
 • heilen -> heilbar (leczyć -> uleczalny)
 • übertragen -> übertragbar (przenosić -> przenośny)
 • aufheben -> aufhebbar (podnosić -> dający się podnieść)
 • verschieben -> verschiebbar (przesuwać -> przesuwny)


Przyrostek -los (przymiotniki od rzeczownika; przyrostek -los jest odpowiednikiem polskiego przedrostka "bez"):
 • die Arbeit -> arbeitslos (praca -> bezrobotny)
 • die Kraft -> kraftlos (siła -> bezsilny)
 • das Ende -> endlos (koniec -> bez końca, nieskończony)
 • die Hilfe -> hilflos (pomoc -> bezradny)
 • die Frist -> fristlos (termin -> bezterminowy)
 • das Mittel -> mittellos (środek -> bez środków do życia)
 • der Sinn -> sinnlos (sens -> bezsensowny)
 • der Geschmack -> geschmacklos (smak -> bez smaku)
 • der Atem -> atemlos (oddech -> bez tchu)
 • die Bedeutung -> bedeutungslos (znaczenie -> bez znaczenia)
 • die Bewegung -> bewegungslos (ruch -> bez ruchu,nieruchomy)
 • die Farbe -> farblos (kolor -> bezbarwny)
 • die Frucht  -> fruchtlos (owoc -> bezowocny)
 • der Fehler -> fehlerlos (błąd -> bezbłędny)
 • der Gedanke -> gedankenlos (pomysł, zamiar -> bez zastanowienia, nierozważny)
 • das Kind -> kinderlos (dziecko -> bezdzietny)
 • die Hoffnung -> hoffnungslos (nadzieja -> beznadziejny)


Przyrostek -ell (przymiotniki od rzeczownika):
 • die Sensation -> sensationell (sensacja -> sensacyjny)
 • die Tradition -> traditionell (tradycja -> tradycyjny)
 • die Industrie -> industriell (przemysł -> przemysłowy)
 • die Maschine -> maschinell (maszyna -> maszynowy)
 • die Idee -> ideell (idea -> ideowy)
 • die Materie -> materiell (materiał -> materialny)
 • die Existenz -> existenziell (egzystencja, byt -> egzystencjonalny)


Przyrostek -al (przymiotniki od rzeczownika; najczęściej tłumaczony jako"-alny"):
 • die Norm -> normal (norma -> normalny)
 • die Emotion -> emotional (emocja -> emocjonalny)
 • die Nation -> national (naród -> narodowy)
 • die Region -> regional (region -> regionalny)
 • die Epoche -> epochal (epoka -> epokowy)
 • der Horizont -> horizontal (horyzont -> horyzontalny)
 • die Katastrophe -> katastrophal (katastrofa -> katastrofalny)

Słówek wymienionych jest dość sporo, to i tak nie wszystkie! Chciałam przedstawić zasadę i podać parę przykładów, kolejne słówka łatwiej wejdą do głowy 😊

Przy okazji przypominam, jak można łatwiej uczyć się słówek na pamięć
http://szprechewdeche.blogspot.com/2018/01/wpis-przeniesiony-sowka-jak-sie-ich.html?m=1

Także słówko na dziś:
przymiotnik - das Adjektiv

Miłego!

Zusammen można więcej - voll. 5 - jesień

Hej, haj, heloł! Dzisiejszy wpis powstał w ramach projektu " Zusammen można więcej " - projektu, który tworzą germanistki z za...